Indledning

Disse Brugerbetingelser vedrører din brug af Mit Indbo applikation (“Applikationen”), som administreres af: Hidebox ApS Grønningen 23, 1. floor 1270 Copenhagen K, Central business reg. no. 39002841 (“Virksomheden”). Vær opmærksom på, at Virksomheden forbeholder sig ret til løbende at ændre Brugerbetingelserne uden forudgående varsel.

Brug af Tjenesterne

For at oprette en brugerkonto skal du (i) være minimum 18 år og ikke være under værgemål eller (ii) have dine forældres eller værges samtykke. Når du har oprettet en brugerkonto, kan du bruge Applikationen til at dokumentere dine ejendele og derved danne dig et overblik over dine værdier i huset, garagen eller sommerhuset. Du kan dokumentere dine ejendele i applikationen ved foto, video, kvitteringer samt beskrivelse af genstanden. Hvis uheldet er ude og huset brænder ned eller du har indbrud, kan de gemte oplysninger anvendes til at dokumentere dit tab overfor forsikringsselskabet. Virksomheden kan til enhver tid og uden grund lukke din brugerkonto.

Brugernavn og adgangskode

Som led i registreringsprocessen vil du blive bedt om at angive din emailadresse samt vælge en adgangskode og en firecifret sikkerhedskode. Du er ansvarlig for fortroligheden og brugen af din adgangskode og din sikkerhedskode, og du skal logge af kontoen efter endt brug. Din adgangskode og sikkerhedskode er personlige og må ikke bruges af tredjemand. Du er ansvarlig for enhver brug af din brugerkonto. Hvis du har mistanke om, at din adgangskode og sikkerhedskode bliver misbrugt, skal du øjeblikkelig meddele dette til Virksomheden og samtidig ændre din adgangskode og din sikkerhedskode. Hvis Virksomheden har grund til at tro, at din adgangskode og din sikkerhedskode er blevet videregivet eller på anden måde bliver misbrugt af uautoriserede personer, har Virksomheden ret til øjeblikkeligt at lukke din brugerkonto. Virksomheden kan til enhver tid kræve, at du ændrer din adgangskode og din sikkerhedskode. Ændringerne skal ske øjeblikkeligt og kan forårsage midlertidige forstyrrelser, når du bruger Applikationen.

Emails og Nyhedsbreve

Hidebox sender e-mails ud udløst af brugeraktiviteter som f.eks. Tilmeldinger, glemt adgangskode, Rapporter mv. Ved at tilmelde dig Hidebox accepterer du også at modtage nyhedsbreve og informationsemails fra Hidebox. Hvis du vil fjernes fra maillisten, skal du sende os en mail på info@hidebox.com eller du kan afmelde dig ved at klikke på afmeldingslinket, der er tilgængeligt i nederst i de mails vi sender dig.

Lovkrav

Uden præjudice for andre bestemmelser i disse Brugerbetingelser, skal du benytte Applikationen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende nationale og internationale love og regler. Virksomheden kan ikke drages til ansvar, såfremt du ikke overholder gældende love og regler.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til Applikation og materiale i Applikationen herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærker og logoer er ejet af Virksomheden. Intet i disse Brugerbetingelser giver dig ret til at bruge sådanne immaterielle rettigheder.

Sikkerhed

Virksomheden benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine Data imod tab og uautoriseret adgang. Alle data gemt i en sikker cloud database, og alle data overførelser krypteres med en 256-byte AES kryptering, som i dag blandt andet bruges af USA’s hemmelige tjenester og banker. Sammen med et godt og effektivt kodeord og 4-cirfet pinkode, som du selv vælger, er det svært at spore dataene tilbage til dig. For at gøre det så sikkert som muligt beder virksomheden ikke om nogle oplysninger der kan spore ejendelene til en bruger eller en adresse. Virksomheden beder kun om en email og forsikringspolice. Virksomheden beder ikke om navn, adresse, telefonnummer eller cpr. Til trods for disse sikkerhedsforanstaltninger kan Virksomheden ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke vil være i stand til omgå de pågældende sikkerhedsforanstaltninger eller til uretmæssigt brug af dine Data.

Ansvarsbegrænsning

Applikationen stilles til rådighed som den “er og forefindes”. Virksomheden fraskriver sig enhver garanti, herunder garantier for salgbarhed, brugsegnethed, adkomst og ikke-krænkelser. Virksomheden fraskriver sig endvidere ansvar for direkte og indirekte tab som følge af, at Data går tabt, ødelægges eller på anden vis bliver uanvendeligt. Virksomheden hæfter under ingen omstændigheder for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader. Virksomhedens erstatningsansvar kan ikke overstige DKK 10.000 for skader eller forpligtelser der følger af eller vedrører Applikationen, uanset om det følger af en kontrakt, skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde.

Privatliv

Virksomheden respekterer privatlivet for de personer, der bruger Applikationen. Klik på menupunktet Persondatapolitik, for at se vores persondatapolitik som beskriver dine rettigheder og vores ansvar i forhold til personlige oplysninger, der er indsamlet via Applikationen. Du skal være opmærksom på, at Virksomheden kan bruge dine data og oplysninger vedrørende din brug af Applikationen forudsat, at disse data og oplysninger er blevet anonymiseret.

Applikationens tilgængelighed

The Company kan ikke garantere uavbrutt tilgang til søknaden eller til bruk av tjenester. Hvis du opplever problemer når du bruker programmet, er du velkommen til å gjøre oss oppmerksom på dette ved å bruke “Kontakt” siden.

Delvis ugyldighed

Hvis en bestemmelse i disse Brugerbetingelser erklæres ugyldig af retten i en kompetent jurisdiktion, skal sådan en bestemmelse erstattes på en måde, så den kommer så tæt på parternes formål med den oprindelige bestemmelse og de andre bestemmelser skal stadig være fuldt ud gyldige.

Links fra Applikationen

Applikationen kan indeholde links til andre hjemmesider administreret af tredjemand. Virksomheden har ingen kontrol med og påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne hjemmesider. Din brug af sådanne hjemmesider sker på eget ansvar.

Anvendelig ret og værneting

Aftalen skal fortolkes i henhold til dansk ret, bortset fra reglerne om international privatret. Hvis der opstår en tvist mellem dig og Virksomheden, er du underlagt de danske domstoles myndighed, og enhver tvist skal indbringes for Københavns Byret.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende Applikationen eller Brugerbetingelserne kan du skrive til Virksomheden på email info@Hidebox.come.